skip to Main Content

Artikel 1 – Algemeen
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten door ons gedaan aan, respectievelijk aangegaan met derden verder te noemen; opdrachtgever, zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 2 – Aanbiedingen
Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na de dag van ontvangst te herroepen.

Artikel 3 – Levering
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn door ons opgegeven levertijden nimmer te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld door de opdrachtgever, en dient ons een redelijke termijn te worden gesteld alsnog tot levering over te gaan. Tenzij bij de overeenkomst anders is bepaald, zijn de kosten van transport van opdrachtgever naar ons en van ons naar opdrachtgever voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4 – Eigendomsvoorbehoud
Overdracht van zaken geschiedt onder de opschortende voorwaarde van voldoening door de opdrachtgever van de volledige overeengekomen koopsom (of andere overeen gekomen tegenprestatie), waaronder tevens begrepen voldoening van hetgeen de op drachtgever verschuldigd is wegens tekortschieten in de nakoming van zijn betalings- verplichtingen (of andere overeengekomen verplichtingen). Bij niet (-tijdige) nakoming door de opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, als vermeld onder artikel 7 van deze voorwaarden, blijven de zaken ons eigendom en zijn wij gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen, onverminderd onze afspraken op schadevergoeding jegens de opdrachtgever jegens wegens zijn toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
a. Schade aan de geleverde zaak, die het gevolg is van een aan ons toerekenbaar handelen en/of nalaten komt voor vergoeding door ons in aanmerking. Aan ons is in ieder geval niet toerekenbaar schade geleden door de opdrachtgever en /of derden geleden als gevolg van een ontoerekenbare tekortkoming (overmacht), daaronder begrepen;

1. niet, niet deugdelijke of niet tijdige levering door onze toeleveranciers;
2. ziekte van personeel;
3. gebreken in hulp- of transportmiddelen;
4. brand;
5. werkstaking;
6. verkeersbelemmeringen;
7. overheidsmaatregelen;
8. oorlog of andere onlusten.

Slechts indien sprake is van grove schuld of opzet zijn wij aansprakelijk voor schade toegebracht door ons of door personen of hulpmiddelen, waarvan wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen. In verband met door ons afgegeven adviezen, die naar beste weten worden verstrekt, kan de afnemer geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding.

b. Productaansprakelijkheid.
Indien wij als producent (in de zin van artikel 6:185 en 6:187 van het Nederlands (Nieuw) Burgerlijk Wetboek) moeten worden beschouwd zijn wij slechts aansprakelijk voor de door een gebrek in het product veroorzaakte schade: a.) door de dood of lichamelijk letsel of b.) door het product toegebracht aan een andere zaak die gewoonlijk voor gebruik of verbruik in de privésfeer is bestemd en door de benadeelde ook hoofdzakelijk in de privésfeer is gebruikt of verbruikt, in welk geval de schade minimaal € 750,00 moet bedragen om voor vergoeding door ons in aanmerking te komen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in ons product, indien:

A. Wij het product niet in het verkeer hebben gebracht.
B. Het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop wij het product in het verkeer hebben gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan.
C. Het product noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel van ons is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van ons beroep of bedrijf.
D. Het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften.
E. Het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop wij het product in het verkeer brachten, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken.
F. Het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het product waarvan de door ons geproduceerde grondstof of het onderdeel een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies, die door de fabrikant van het product zijn verstrekt.

Onze aansprakelijkheid wordt verminderd of opgeheven rekening houdende met alle omstandigheden, indien de schade is veroorzaakt zowel door een gebrek in het product als door schuld van de benadeelde of een persoon voor wie de benadeelde aansprakelijk is.

c. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige andere schade door opdrachtgever en/of derden geleden dan bovengenoemde, ook niet voor gevolgschade hoe ook genaamd en van welke aard ook, behoudens wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan onze kant.

Wij zijn in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de factuurwaarde van de geleverde zaken ten gevolge waarvan de afnemer schade heeft geleden. De opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken van derden op vergoeding van schade op grond van aansprakelijkheid uit welke hoofde ook.

Artikel 6 – Klachten

 • Klachten over door ons geleverde zaken dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na aflevering door ons schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt te worden, doch steeds onmiddelijk na constatering van de beweerdelijke gebreken.
 • Klachten betreffende zaken die na de ad. 1. genoemde termijn ingediend worden en klachten betreffende zaken die door de opdrachtgever gebruikt, bewerkt of veranderd zijn, worden niet in behandeling genomen.
 • Naar onze keuze bestaat de tegemoetkoming, indien de klacht gegrond wordt bevonden, in hetzij het zonder extra kosten leveren van vervangende zaken, hetzij vergoeding van de factuurwaarde van de zaken.
 • Het hier gestelde met betrekking tot klachten laat onverlet het onder artikel 5 gestelde omtrent onze aansprakelijkheid.

Artikel 7 -Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever verkeert van rechtswege in verzuim bij niet of niet gehele betaling binnen deze termijn.

Indien betaling door ons niet binnen de termijn (geheel) ontvangen is, is de opdrachtgever, ook zonder ingebrekestelling:

 1. Vanaf de vervaldatum van de factuur een rente verschuldigd van 3% per maand over het nog openstaande factuurbedrag.
 2. Aan ons verschuldigd alle door ons ter incassering van de vordering te maken kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het Calculatieschema voor Advocatendeclaraties.
 3. Over achterstallige rente, na verloop van een jaar gedurende welke deze rente door de opdrachtgever verschuldigd is, eveneens een rente verschuldigd van 3 % per maand.
 4. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt in de eerste plaats ter afdoening van kosten en dan van rente, vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.
 5. Betaling dient te geschieden contant aan ons adres dan wel op een daartoe door ons aangewezen bank- of girorekening.
 6. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens ons op welke manier dan ook te verrekenen, dan wel op te schorten.
 7. Wij zijn te allen tijde, ook na het tot stand komen van een overeenkomst, gerechtigd (nadere) zekerheden te verlangen voor een juiste nakoming van de verplichtingen door opdrachtgever. Worden deze zekerheden niet verstrekt dan hebben wij het recht om de met opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) als ontbonden te beschouwen zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn dan wel, te onzer keuze, de uitvoering daarvan op te schorten totdat die zekerheden zijn gesteld.

Artikel 8 – Risico

 • Vanaf het moment van aflevering van zaken door ons, zijn de zaken voor risico van de opdrachtgever. Indien de zaken gereed zijn en/of zich bij ons in de opslag bevinden zijn zij voor risico van de opdrachtgever, tenzij het niet leveren van de zaken aan ons toe te rekenen is.
 • Indien bij aflevering van zaken blijkt dat deze zijn beschadigd is de opdrachtgever verplicht, alvorens deze zaken in ontvangst te nemen, door de expediteur proces-verbaal van de schade te laten opmaken, bij gebreke waarvan onzerzijds geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard.

Artikel 9 – Toepasselijk recht
Met inachtneming van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, en deze bepalingen onverlet latende, is op al onze overeenkomsten uitsluitend van toepassing het Nederlands recht, geldend voor het koninkrijk binnen Europa.

Artikel 10 – Geschillenbeslechting
Alle geschillen die mochten ontstaan uit of naar aanleiding van een overeenkomst als in deze voorwaarden bedoeld alsmede uit of naar aanleiding van overeenkomsten die van een dergelijke overeenkomst het gevolg zijn, zullen aanhangig gemaakt worden en beslist worden door de te Almelo bevoegde rechter, tenzij wij prefereren het geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de plaats waar de opdrachtgever is gevestigd of zijn woonplaats heeft. Van deze bepalingen van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien en voor zover wij dit schriftelijk uitdrukkelijk met opdrachtgever overeenkomen.

Henofa BV.
Het Wegdam 13.
7496 CB Hengevelde.

Back To Top